Правила за услугите

Условия за използване на услугите на
СНЦ Педагогическа асоциация „Образование без граници“

I. Общи положения
Моля, прочетете внимателно настоящите Условия и Политиката ни за защита на личните данни, съдържаща се в тези Условия, преди да използвате услугите ни. Общите ни условия, имат силата на договор и уреждат отношенията между СНЦ Педагогическа асоциация Образование без граници (наричан по-долу за краткост Администратор) и лицата ползватели на услугите, които Администраторът предлага, чрез провеждане на състезания и турнири (заедно наричани “Услугите”), като описва и практиките, във връзка с обработването на личните данни на Потребителите, чрез предоставяните от Администратора Услуги. Съгласявайки се с тези Условия по време на процедурата по регистрация за състезанието – попълване на декларация от Родителите, Вие се съгласявате и с Политиката за защита на личните данни, както и с обработването на личните Ви данни по предвидения в нея ред.

В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля не използвайте услугите на  СНЦ Педагогическа асоциация Образование без граници.
II. Основни понятия:
По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
1. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на Администратора. Лица, ненавършили 18 години, следва да използват услугите само след подписана декларация от името на родител, изпратена чрез училището –партньор.

2. „УСЛУГА/И“ на Администратора включват участие в състезанията, турнирите и клубовете, които се организират.
3. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Администраторът се намира в договорни отношения чрез училището или центърът, който организира проявите на територията на населено място.
4. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица.

5. „Група от лица, извършващи обща дейност” са лица, за които имаме данни, че са свързани, и между които има явна или неявна договорка.
6. „Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, училище, град, постижение в съответното състезание или клуб.
7. „Обработване на лични данни” – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване, чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
III. Правила относно ползване Услугите на Администратора

За да участвате в състезанията, турнирите и проявите е необходимо да подпишете декларация – съгласие и да я предадете чрез класния ръководител на обработващия личните данни в училището с цел регистриране в дневника за входяща кореспонденция на училището и изпращането на Администратора.

Администраторът си запазва правото да не допуска до участие в състезанията, турнирите и проявите ученици в следните случаи:

1. Ако няма представена декларация от родителите за всяка учебна година.

2. Ако декларацията не е заверена от училището – входящ номер, дата, подпис и печат.
3. Ако декларацията не е изпратена до администратора в съответния срок.
IV.  Права и задължение на Потребителите
1. Имате право да участвате в състезанията , турнирите и проявите за съответния клас, ако изпълните условията по регламента и настоящите правила .
2. Вашите задължения включват:
2.1. Да проверите и потвърдите верността на личните Ви данни преди да бъдат изпратени за обработка от Администратора.

2.2. Да не използвате материалите от състезанията, турнирите и проявите извън обхвата на предоставените от Администратора услуги.
2.3. Да не изпращате или разпространявате по какъвто и да е начин, непоискани съобщения и писма, свързани с услугите на Администратора.

2.4. Да не разкривате лични данни, касаещи други Потребители, станали Ви известни при използване на услугите на Администратора, освен в предвидените от закона случаи и настоящата Политика за защита на личните данни.

V. Права и задължение на Администратора 
1. Администраторът се задължава да полага дължимата грижа, за да можете нормално да използвате предлаганите Услуги.
2. Администраторът няма задължение да контролира правилното изписване на имената, класа и резултатите на участниците.
VI. Отговорност и санкции
1. Администраторът не носи отговорност за неправилно изписване на имената, класа и резултатите на участниците в проявите.

2. Отговорност на Потребителите е да проверят и потвърдят верността на личните им данни преди да бъдат изпратени за обработка от Администратора.
VII. Прекратяване на услуги
Участието в проявите може да бъде прекратено по всяко време от Ваша страна.

При подаване на подвеждаща или грешна информация към Администратора поради неизпълнение на т. VI.2. Администраторът има право да прекрати договора със съответното училище.
VIII. Авторски права
Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали на Администратора са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IX. Политика за защита на личните данни
Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика“) е приета в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и описва практиките на СНЦ ПА ОБГ, гр. Стара Загора,  в качеството му на администратор на лични данни („Администратор”), във връзка с информацията, събирана чрез предоставяните от Администратора услуги, включително правата и задълженията на Администратора и Потребителя във връзка с обработването на личните данни на Потребителя.
X. Групи лица, за които се обработват лични данни
Във връзка с предоставяните Услуги Администраторът обработва информация относно следните Субекти на данни:
1. Потребители на услугите на Администратора с регистрация чрез училищата;
2. Потребители на услугите на Администратора без регистрация;
3. Лица, отправили запитвания чрез и-мейл, чрез обаждане, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Администратора;
4. Лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Администратора.
XI. Цели, за които се използват Вашите лични данни
1. СНЦ Педагогическа асоциация Образование без граници обработва личните Ви данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.
2. Администраторът обработва информацията, предвидена в Регламентите на проявите и настоящата Политика за защита на личните данни, за следните цели и на следните правни основания:
2.1. Сключване и изпълнение на договор за партньорство  между училищата и Администратора. За тези цели може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории данни.
2.2. Законово основание: изпълнение на предвидени в закона задължения, като съхраняване на информация за определен срок; предоставяне на данни по разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, осъществена по надлежен ред; осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи; извършване на финансово-счетоводна дейност (напр. издаване на фактури, обработване на плащания); изпълнение на законовите задължения на Администратора да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории.
2.3. Легитимен интерес на Администратора: упражняване на обща потребителска администрация; приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция; разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия; разследване на измами и нарушения; поддържане и администриране на Услугите; изпращане на съобщения за предлаганите от Администратора услуги;

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории.
2.4. Вашето изрично съгласие чрез родителите и училището. Обработването на личните Ви данни в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
2.5. Ако Администраторът продаде целия или част от своя бизнес или извърши продажба или прехвърляне на своите активи или по друг начин участва в сливане или прехвърляне на целия или на съществена част от своя бизнес (включително в случай на несъстоятелност или подобни процедури), Администраторът може да прехвърли информацията относно Потребителя, на страната или на страните, участващи в сделката, като част от тази сделка.
2.6. Когато информацията, събрана от и за Потребителя, не позволява прякото или косвено идентифициране на Потребителя като конкретно физическо лице, Администраторът може да използва тази информация или да я споделя с трети лица за всякакви цели.
XII. Обхват на личните данни, които обработваме
1. С цел предлагане на услугите, Администраторът обработва лични данни, предоставени доброволно от Вас. Вие преценявате самостоятелно, дали и какви данни да предоставите за себе си. Администраторът не носи отговорност относно доброволността или верността на предоставените от физическите лица данни и не извършва никакви проверки в този смисъл. Администраторът не гарантира по никакъв начин действителната идентичност на физическите лица, предоставили данни. Във всички случаи на съмнение, на установена измама и/или злоупотреба, моля да ни уведомите незабавно.
2. В случай, че лице под 16-годишна възраст е предоставило свои лични данни, без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да ни информират незабавно за това.
3. Моля, имайте предвид, че предвид естеството на услугите на Администратора, част от предоставените от Вас данни (имена, населено място, клас и награда) са публични. Това означава, че предоставената информация може да бъде копирана, събирана и използвана от тези трети лица, над които Администраторът не упражнява контрол. Някои от тях могат да се намират и извън територията на Европейския съюз и е възможно да нямат еквивалентна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни.
XIII. Лични данни, които се обработват
Администраторът събира и обработва следната информация от и относно Потребителя:
1. Регистрационна информация е информацията, която Вие предоставяте, за да се регистрирате за Услуга на Администратора

2. Публична информация – състои се от публикации на обяви, коментари, изображения, електронни препратки (линкове) и всякакво друго съдържание, което Вие публикувате в/чрез Услугите на Администратора, и всякаква Ваша информация, която придружава такова съдържание, която може да включва имена, населено място, клас и награда, снимки и др. Публичната информация и публикациите винаги са публични, което означава, че са достъпни за всеки и могат да бъдат показвани в сайта или в резултати от търсене на външни търсачки.
Приемайки Условия за използване на услугите на Администратора и настоящата Политика, Вие декларирате, че сте информиран, приемате и се съгласявате, че цялата информация (включително лични данни), включена в съдържанието, което публикувате в/чрез Услугите на Администратора, ще бъде публично достъпна.

3. Финансова информация. Администраторът обработва данни за банкова сметка и друга банкова информация, във връзка с извършени от Вас транзакции по банков път, с които заплащате услуги към Администратора.
XIV. Срок и местоположение на съхраняване на личните данни
Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в компютъра и в помещения, използвани от Администратора на територията на България. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална. Администраторът прилага следните условия за съхранение:
1. Регистрационни данни – декларация, информацията за извършването на регистрацията, съгласяването с настоящите Условия и Политика, съгласието за обработване на личните данни и съгласие за обработване на данните за целите до 1 /една/ година;
2. Публична информация и публикации в сайта  се съхранява от Администратора, без да е видима в сайта за останалите потребители, в продължение на 1 /една/ година след изтичане на проявата.
3. Администраторът си запазва правото да премахне напълно или частично лични данни, в случаите посочени в настоящите Условия.
4. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
XV. Сигурност. Технически мерки
1. Администраторът се задължава да защитава личните Ви данни, станали му известни по повод на предоставените от него Услуги, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Вие сам сте направили тази информация достъпна за трети лица.
2. Администраторът полага дължимата грижа и предприема съответните изисквани от закона технически и организационни мерки, за да опази информацията, с която разполага, включително Вашите лични данни, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, разпространение, модифициране и срещу всякакви други незаконни форми на обработване.
3. Предприетите мерки подлежат на редовна проверка и постоянна адаптация съгласно последните технически стандарти. В случай, че защитата на личните данни бъде нарушена и в резултат на това възникне вероятност за висок риск по отношение на Вашите права и свободи, Администраторът ще предприеме необходимите действия, за да Ви уведоми незабавно, както и Комисията за защита на личните данни, по възможност в рамките на 72 часа.
XVI. Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни
1. Администраторът се задължава да не разкрива Вашите лични данни, освен когато е получил Вашето изрично съгласие за това; когато това е предвидено в тази политика; в нормативен акт; ако това бъде поискано по надлежен начин от надлежен държавен/регулаторен орган.
2. В определени случаи Администраторът може да използва, разкрие или предостави достъп до информация относно Потребителя и неговото използване на Услугите така, че тя да може да бъде достъпна, съхранена, използвана или разкрита, включително в ситуации, в които Администраторът добросъвестно вярва, че това е необходимо с оглед: защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността на личния живот, сигурността или собствеността на Администратора, на негови служители, посредници и контрагенти; защита на сигурността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на Услугите или на други членовете на обществото; защита срещу измама или за целите на управлението на риска, както и когато разкриването е свързано с предотвратяване/ разкриване на престъпление.
3. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Съгласявайки се с настоящите Общи условия и Политика, Вие потвърждавате, че сте запознати с правата, предоставени Ви по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Имате право да поискате изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са обработвани по друг начин; Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
5. Право на защита по съдебен и административен ред. В случаите, в които считате, че Вашите права са нарушени по един или друг начин, имате право: да подадете жалба до надзорен орган; право на съдебна защита срещу надзорен орган; право на съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25; E-mail: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg;
6. Право на оттегляне на съгласие. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие.

7. Право на възражение. Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

XVII. Ред за упражняване на правата
1. Ако желаете да упражните което и да е от посочените по-горе права, можете да направите това сами, чрез училището, с което Администратора има договор за партньорство.

2. Ако Администраторът не предприеме действия по искането Ви, същият е длъжен да Ви уведоми, без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността да подадете жалба до надзорен орган, както и да потърсите защита по съдебен ред.
XVIII.  Промени
1. Администраторът си запазва правото едностранно и по всяко време да изменя настоящите Общи условия и Политиката си за защита на личните данни, като своевременно публикува тези промени в сайта на адрес: www.mathematicalmail.com

2. Като продължавате да използвате услугите на Администратора, след актуализациите на Общите условия и на Политика за защита на личните данни, Вие потвърждавате, че ги приемате и сте съгласни с промените.
3. Администраторът си запазва правото да изпраща на своите потребители непоискани съобщения, с цел да информира потребителите за нови услуги или за промяна в условията на предлаганите досега услуги в сайта.
4. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско и европейско законодателство.

XX.  РЕГИСТРИ, които поддържа Администратора

1. РЕГИСТЪР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Описание на регистъра:

Брой физически лица – 50

Срок за съхранение: 50 години;

Цели: Управление на човешките ресурси

Нормативно основание: Кодекс на труда, Кодекса за  социално осигуряване, Закона за данъците на доходите на физическите лица

С него работи счетоводителят на СНЦ ПА ОБГ

Начин за събиране на лични данни: Личните данни в регистър „Човешки ресурси“ се набират при постъпване/ възлагане на работа по трудово или гражданско правоотношение на дадено лице.

За необходимостта от набиране на лични данни и целите, за които ще бъдат използвани, операторът на лични данни информира лицето. Личните данни се предоставят на представляващия администратора на лични данни чрез устно интервю и/или на хартиен носител на основание нормативно задължение, с оглед преценка за годността на постъпващия/изпълнителя да заеме съответната длъжност или за извършване на определената работа.

Изготвеният документ на технически носител остава в отделен файл на компютъра, като достъп до него има само обработващият/операторът на лични данни.

Отпечатването на хартиен носител се прави в три екземпляра, които се представят за проверка на законосъобразността и валидизирането им чрез подписи на съответните длъжностни лица. След подписване на акта на хартиения носител, трите екземпляра се извеждат в регистъра, като един остава в него, втори – в счетоводството, третият се връчва на лицето, а заверено копие заедно с останалите носители на лични данни се подреждат в кадрово досие.

При сключване на граждански договор процедурата е същата, с разликата, че на изпълнителя по граждански договор не се създава кадрово досие.

При необходимост от корекция на личните данни по инициатива на лицето, същите предоставят такива на обработващия лични данни и/или лицето, действащо под негово или на администратора ръководство.

Осигуряване на достъп на лицата до личните им данни

Заетите по трудови, служебни и граждански правоотношения имат право на достъп до личните си данни, за което подават писмено заявление до обработващия лични данни, и/или лицето, действащо под негово или на администратора ръководство при обработване, в това число и по електронен път, лично или чрез упълномощено лице. Подаването на заявление е безплатно.

Заявлението съдържа име на лицето и други данни, които го идентифицират – ЕГН, длъжност, месторабота, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата и адрес за кореспонденция; пълномощно – когато заявлението се подава от упълномощено лице.

Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на:

* устна справка;

* писмена справка;

* преглед на данните от самото лице или от изрично упълномощеното от него такова;

* предоставяне на копие от исканата информация;

* предоставяне на исканата информация по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон;

* предоставяне на копие от исканата информация на предпочитан носител, освен в случаите, когато законът забранява това.

При подаване искане за осигуряване на достъп представляващият администратора разглежда заявлението за достъп или разпорежда на обработващия лични данни и/или лицето, действащо под негово или на администратора ръководство при обработване на личните данни, да осигури искания от лицето достъп в предпочитаната от заявителя форма. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране личните данни на лицето с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. Решението се съобщава писмено на заявителя лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за предоставяне достъп може се обжалва от лицето пред посочения в писмото орган и срок.

Достъп до личните данни на лицата, съдържащи се на технически носител има само обработващият лични данни и/или лицето, действащо под негово или на администратора ръководство при обработване на лични данни, а в негово отсъствие и когато тези данни се отнасят до възнагражденията на лицата, достъп до тях има прекият ръководител, който има и паролата за достъп до файловете.

2. РЕГИСТЪР „РЕЗУЛТАТИ

Описание на регистъра:

Съдържа трите имена на участника, класа за съответната година, училището, населеното място, резултатите от проявата и наградата от проявата

Брой физически лица – 10 000

Срок за съхранение: 1 година;

Цели: За изготвяне на класиране за съответната проява

Нормативно основание: Регламент на проявата в съответствие с предмета на дейност на СНЦ

С него работят информатиците, които изготвят класирането

Част от Регистъра (имена, клас, населено място и награда)  е публичен  и се публикува на електронната страница  http://www.mathwithoutborders.bg

Достъп до данните на лицето, чрез неговия родител, се осигурява под формата на устна справка чрез училището партньор.

3. РЕГИСТЪР „СЪСТЕЗАНИЯ В ЧУЖБИНА

Описание на регистъра:

Съдържа:

трите имена на участника, класа за съответната година, училището, населеното място, резултатите от проявата и наградата от проявата, дата на раждане,

трите имена на придружителя, населеното място, дата на раждане,

Брой физически лица – 1000

Срок за съхранение: 1 година;

Цели: За изпращане на организаторите на съответната проява

Нормативно основание: Регламент на проявата в съответствие с предмета на дейност на СНЦ

С него работят информатиците, които изготвят  заявката за участие

Част от Регистъра (имена, клас, населено място и награда)  е публичен  и се публикува на електронната страница http://www.mathwithoutborders.bg 

Достъп до данните на лицето, чрез неговия родител, се осигурява под формата на писмено искане чрез СНЦ Педагогическа асоциация Образование без граници .

XIX.  Информация за контакт
За повече информация за нашите услуги и по въпроси, свързани с Политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с Администратора на посочените по-долу контакти:

СНЦ Педагогическа асоциация Образование без граници , пк 288,

6000 гр. Стара Загора

Електронен адрес:

Администраторът е назначил длъжностно лице по защита на данните, с което лице можете да се свържете на e-mail: kzld@abv.bg

Дата: 24.05.2018 г.

Приети с протокол № 1/23.05.2018 г.